Seva Details in Perne Kshetram

Seva Name

  1. Manevanthige

  2. Suthu Belaku (Chuttu Vilak)

  3. Thulabhara Seve (Thulabharam)

  4. Chappara Maduve (Pandal Mangalam)

  5. Dhara Maduve - Bride Rs 1000/- , Bride Groom -Rs 1500/-

  6. Kootam